Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MAAQ design + build B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “MAAQ”).

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid

Voor MAAQ is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. MAAQ spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze MAAQ uw persoonsgegevens verwerkt en

beschermd.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van MAAQ, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst op te stellen onderliggend aan de werkzaamheden welke wij voor u uitvoeren.

 

Doeleinden van de verwerking

MAAQ zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden;

  • Het opstellen van offertes en/ of calculaties
  • Het voeren van de financiële administratie
  • Het afhandelen van de bestellingen
  • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op onze website of social- media kanalen

 

Categorieën persoonsgegevens

Van klanten: 

Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, i.v.t. doorkiesnummer en of mobiel nummer, IP- adres en bezoekhistorie, vastlegging telefonisch gesprek t.b.v. de acquisitie, werkadres, woonplaats, IBAN nummer en BTW nummer.

Van medewerkers:

Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, opleiding, burgerlijke staat, gezinssamenstelling (i.v.t. voor pensioen) en overige werk gerelateerde gegevens.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

MAAQ verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van MAAQ, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 

Overeenkomst

Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en MAAQ. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

 

Wettelijke plicht

MAAQ verwerkt uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op MAAQ rust.

 

Gerechtvaardigd belang

Indien MAAQ een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is MAAQ gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

 

Toestemming

Als MAAQ persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal MAAQ uw toestemming vragen voordat MAAQ de persoonsgegevens gaat verwerken.

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

MAAQ kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

MAAQ maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. MAAQ verzekert u ervan dat deze gegevens slechts zullen worden gebruikt wanneer strikt noodzakelijk.

MAAQ verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal MAAQ geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van direct marketing doeleinden.

 

Bewaartermijn

MAAQ waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

De toegang tot uw persoonsgegevens zal worden beperkt tot degenen die namens MAAQ betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. MAAQ vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

  • Recht van inzage: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door MAAQ over u verwerkte persoonsgegevens;
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.
  • Recht op gegevens verwijdering:  U heeft het recht op verwijdering van u betreffende persoonsgegevens indien MAAQ deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.
  • Recht op beperking van de verwerking ; indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, MAAQ de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.
  • Recht van bezwaar ; u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAAQ. Bij een dergelijk verzoek zal MAAQ de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van MAAQ, kunt u dit melden bij MAAQ zelf, of u kunt een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contact

U kunt contact opnemen met MAAQ via het onderstaande adres

 

MAAQ design + build

T.a.v. de algemeen directeur

Leerlooierstraat 5

2984 BP Ridderkerk

Tel: 0031-180-414114

Info@maaq.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Versie 1.1 Mei 2018